Skip to content

Summer BreakSpot 2024 te rive!

Pou ede asire ke timoun Laflorid yo gen aksè a bonjan repa pandan vakans ete a, (Florida Department of Agriculture and Consumer Services) Depatman Agrikilti ak Sèvis Konsomatè Laflorid fè patenarya ak lekòl ak òganizasyon pou bay timoun ak adolesan manje gratis nan zòn ki gen revni fèb. Pwogram BreakSpot Ete a bay timoun ki gen laj 18 an oswa pi ba, repa gratis alòske lekòl yo fèmen pandan ete a. Gen plizyè fason pou jwenn yon sit BreakSpot pandan ete:

  • Rele 2-1-1
  • Tèks “FoodFL” nan 304-304
  • Vizite SummerBreakSpot.org

Sit BreakSpot pandan ete gen ladan sit ouvè ak kan (rezidansyèl ak non-rezidansyèl). Sit ouvè yo se sit kote manje yo disponib pou tout timoun nan zòn nan dapre premye moun ki vini, premye kap sèvi. Kondisyon akseptasyon ak patisipasyon pou Pwogram nan se menm pou tout timoun kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj oswa andikap, epi p ap gen okenn diskriminasyon pandan sèvis repa a.

Summer BreakSpot se yon pati nan (National Summer Food Service Program), Pwogram Sèvis Manje ete Nasyonal la, yon pwogram federal ki finanse Depatman Agrikilti Etazini (USDA). Pou plis enfòmasyon, tanpri viziteSummerBreakSpot.org.

Dapre lwa federal dwa sivil ak règleman Depatman Agrikilti Ameriken (USDA), enstitisyon sa a entèdi pou fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan yo.

Enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa Angle. Moun ki gen andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou jwenn enfòmasyon sou pwogram nan (pa egzanp, Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken), ta dwe kontakte ajans leta oswa lokal ki responsab ki administre pwogram nan oswa USDA a TARGET Center nan (202) 720-. 2600 (vwa ak TTY) oswa kontakte USDA atravè Sèvis Relèt Federal nan (800) 877-8339.

Pou depoze yon plent pou diskriminasyon nan pwogram, yon moun ki plenyen dwe ranpli yon Fòm AD-3027, Fòmilè pou plent sou diskriminasyon nan pwogram USDA, ki ka jwenn sou entènèt nan: https://www.fdacs.gov/content/download/115493/file/Complaint-Form. -English-ad-3027.pdf nan nenpòt biwo USDA, lè w rele (866) 632-9992, oswa lè w ekri yon lèt pou USDA. Lèt la dwe genyen non moun ki pote plent lan, adrès, nimewo telefòn, ak yon deskripsyon alekri sou swadizan aksyon diskriminatwa a ak ase detay pou enfòme Asistan Sekretè Dwa Sivil la (ASCR) sou nati ak dat yon swadizan vyolasyon dwa sivil la. Fòm oswa lèt AD-3027 ranpli a dwe soumèt bay USDA pa:

lapòs:

Depatman Agrikilti Etazini

Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410; oswa

faks:

(833) 256-1665 or (202) 690-7442; oswa

imel:

[email protected]

Enstitisyon sa a se yon founisè opòtinite egalego.

Haitian Creole