Skip to content

Summer BreakSpot ofri manje maten, midi, snak, oubyen soupe depandaman de lokal lan.

Ou kapab jwenn yon lokal nan zòn ou nan 3 fason:

  1. Gade sou Kat Entèyaktif lan
  2. Konpoze 2-1-1
  3. Voye SMS "FOOD" nan nimewo 304-304

Lokal yo kapab nan legliz, lekòl, bibliyotèk, epi lòt kote ankò. Timoun avèk adolesan jiska 18 lane kapab manje gratis pandan tout gran vakans lan. Èske wap chèch lokal Summer BreakSpot ki pi prè ou? Kite nou ede ou!

Itilize kat ki anba an pou chèche nan zòn ou. Chwazi distans ou vle an nan "Sites Within" epi kòmanse make kòmanse make epi kòmanse make yon adrès oubyen zip kòd nan seksyon rechèch lan. Chwazi bon adrès oubyen zip kòd lan ki parèt nan ba rechèch lan. Si pa gen lokal ki make nan rezilta rechèch lan pou zòn ou, silvouplè tcheke ankò pi ta, tcheke ankò pi ta, kòm sèten lokal sèvi nan diferan moman nan vakans lan. Yo make lokal yo chak jou a 4:00 a.m. epi 5:00 p.m.

Manje Gratis

nan katye ou

Pase pran repa nourisan GRATIS ki fèt pou timoun ak adolesan. Anba chak lokal, yo make lè yo distribye manje maten, midi, soupe epi/oubyen snak. Make ZIPKòd ou, Vil oubyen Adrès ou anba pou jwenn sit ki nan zòn ou.

Haitian Creole