Skip to content

Di zanmi w!

Materyèl Sansibilizasyon

Èske wap chèche resous pou fè moun konnen Summer BreakSpot nan zòn ou? Anba la a, wap jwenn tèkst, resous medya sosyal, epi lòt bagay pou pèmèt ou fè sansibilizasyon epi pwomosyon pou lokal Summer BreakSpot ou an.

Resous Medya Sosyal

Disponib an Angle, Panyòl ak Kreyòl Ayisyen pou X, Facebook ak Instagram.

Depliyan epi Postè Piblisitè

Tout depliyan avèk postè yo gen doub fas. Rekto: Anglè; vèso: Panyòl epi Kreyòl.

Mesaj sou Medya Sosyal

  • Repa gratis disponib pou timoun avèk adolesan pandan lekòl pap travay. Vizite SummerBreakSpot.com pou jwenn yon lokal nan zòn ou.
  • Lokal nan tout eta Florid lan ap bay repa gratis, nourisan pou kenbe timoun an sante pandan lekòl pap travay. Vizite SummerBreakSpot.com pou jwenn yon lokal nan zòn ou.
  • Jwenn yon lokal nan zòn ou kap sèvi repa gratis pou timoun pandan lekòl pap travay. Adrès lokal yo epi lè ouvèti yo mete a jou chak jou sou sit SummerBreakSpot.com lan.
  • Nous sèvi repa Summer BeakSpot. Vizite https://www.summerbreakspot.org/find-location/ pou wè jou epi lè travay nou.

Resous Anplis pou Nouvo Patnè epi sa ki la deja yo

Gid pou Sipèvizè Lokal yo

Yon Pwogram Kantin Gran Vakans pou Timoun ki reyisi dwe anba bon sipèvizyon, byen òganize epi se pou li ofri yon anviwònman kote timoun an sekirite pou sèvi timoun yo repa ki fèt avèk engredyan frè, apetisan epi byen ekilibre. Pou fonksyone kòmsadwa, staf lokal lan dwe devwe, gen konesans epi konpasyon. Kòm sipèvizè lokal lan, se ou ki bay egzanp pou travayè ki avèk ou yo, epi se ou ki pral finalman fè patnè kominotè ou an reyisi oubyen echwe nan pwogram lan. Li enpòtan pou ou kenbe dosye ki fyab, rapòte pwoblèm ou wè nan manje epi sekirite an bay patnè ou an, epi kenbe envantè an pou asire siksè pwogram patnè ou. Lè ou byen swiv direktiv pwogram lan epi ou travay ann ekip avèk patnè ou pandan peryòd vakans skolè yo, ou kapab asire lokal ou pral founi repa avèk snak esansyèl ki nourisan bay timoun nan katye an ki nan bezwen.

Resous Depatman Agrikilti Etazini (USDA) yo ki sou paj sa a bay plis enfòmasyon. Note byen USDA bay "patnè kominotè" yo non "sponsò."

Woman and kids playing cornhole outslide
Haitian Creole